IBM Z Ecosystem Start-up Solution Architect & Advocate at IBM

Chicago, IL