Mechanic (189345) at Oshkosh

West Valley City, UT