MicroStrategy Architect at Metasys Technologies

Atlanta, GA