Restaurant Team Member - Princeton, NJ at Shake Shack

Princeton, NJ