Senior Editor, HGTV Magazine at Hearst Magazine Media Inc.

New York, NY 10019